Redakčná rada BONITAS

Šéfredaktor
 
Mgr. Stanislav Špánik, PhD.
Kontakt: bonitas.seu@gmail.com
 
 
Redakčná rada
 
prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc. Dr h.c. mult.
prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
prof. MUDr. Eva Grey, PhD.
doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH
doc. PaedDr. PhDr. Pavol Tománek, PhD.
PhDr. Nataša Bujdová, PhD.
PhDr. Mgr. Pavel Bryndzák, PhD
PhDr. Eva Razzouková
Mgr. Barbora Kuchárová
Bc. Adela Holáková
Zuzana Rusnačeková
Róbert Močko
 
Online bonitas-seu.sk 
 
Zuzana Rusnačeková
 
 
Periodicita vydávania
 
6x ročne
 
 
Časopis Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety vydáva:
 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Palackého č. 1 
P.O. Box 104
810 00 Bratislava