Začala sa spolupráca s unikátnou univerzitou

Začala sa spolupráca s unikátnou univerzitou

Inštitút Misijnej práce a  tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. Vysokej školy zdravotníctva a  sociálnej práce sv. Alžbety v máji tohto roku začal spoluprácu so zaujímavou a  unikátnou ruskou univerzitou. V roku 1990 bol v  Moskve zriadený štátny inštitút zameraný na vysokoškolské vzdelávanie osôb so zdravotným postihnutím. Neskôr sa inštitút pod vedením súčasného rektora pretransformoval na univerzitu inkluzívneho vzdelávania, ktorá nesie názov Moskovská štátna humanitárno-ekonomická univerzita (Moskovskij gosudarstvennyj gumanitarno-ekonomičeskij universitet - MGGEU). To znamená, že na univerzite študujú mladí ľudia s  telesným postihnutým spolu so študentmi, ktorí nemajú zdravotné postihnutie. V súčasnosti má táto vzdelávacia inštitúcia okolo 1000 študentov, z  čoho 478 je telesne postihnutých. 

 

Náš partner 

Univerzita sa nachádza v  prekrásnom prírodnom prostredí lesoparku v severovýchodnej časti Moskvy. Tento lesopark sa nazýva Losím ostrovom (losyj ostrov), keďže tu skutočne voľne žije populá- cia losov. Univerzitný kampus tvorí komplex budov, v ktorom sa uskutočňuje výučba a zabezpečuje internátne ubytovanie. Súčasťou kampusu je športový areál s  účelne vybaveným multifunkčným ihriskom. Viacerí študenti a  absolventi univerzity sú členmi reprezentačného paraolympijského družstva Ruskej federácie a  získali aj niekoľko olympijských medailí. Všetky budovy komplexu sú bezbariérové, vybavené rampami a  uspôsobenými výťahmi. Učebne sú vybavené tiež kompenzačnými pomôckami. V  centrálnej budove sa nachádzajú aj špeciálne zariadené sály pre rehabilitáciu. Táto štátna univerzita poskytuje študentom okrem bezplatného vzdelávania aj celodennú stravu a  ubytovanie, za ktoré študenti taktiež neplatia. Inkluzívne vzdelávanie sa uskutočňuje v  týchto študijných odboroch: ekonómia, právo, manažment, sociológia, psycholó- gia, pedagogika, žurnalistika, aplikovaná matematika, informatika a výpočtová technika, aplikovaná informatika, sociálna prá- ca, turizmus, knihovníctvo, cudzie jazyky a tlmočníctvo. Priestor na štúdium v dennej a externej forme poskytuje šesť odborných fakúlt:

 

Fakulta cudzích jazykov 

Fakulta aplikovanej matematiky a informatiky 

Fakulta sociológie a psychológie 

Fakulta knihovníctva 

Ekonomická fakulta 

Právnická fakulta

 

Univerzita pôsobí aj vo vzdialenejších regiónoch Ruskej federácie a svoje pobočky zriadila v  mestách Čeljabinsk, Volgograd a Elista. K  výraznému rozvoju dochádza v posledných rokoch pod vedením terajšieho rektora Vagifa Dejruševiča Bajramova, ktorý okrem zavedenia inkluzívneho vzdelávania podnietil k spolupráci mnohých odborníkov z  rozličných oblastí spoločenského života. Jeho kolegovia a študenti, ako sme sami videli, v ňom nachádzajú vzor cieľavedomosti a systematickosti, ako aj oporu a povzbudenie.

 

Stretnutie v Moskve 

Pri príležitosti 25. výročia svojho vzniku MGGEU usporiadala v dňoch 22. a 23. mája 2015 medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu „Osoba so zdravotným postihnutím v  21. storočí: vzdelávanie, zamestnanosť, sociálna integrácia“. Na konferencii sa zúčastnili vedeckí a pedagogickí pracovníci, ako aj odborníci z praxe z Ruskej federácie, Slovenska a  Turecka. Rokovania prebiehali v pléne i v niekoľkých sekciách. Konferencia mala vysokú vedeckú a odbornú úroveň a vyústila do praktických záverov, ktoré boli adresované odborní- kom i  verejným činiteľom. Na plenárnom zasadnutí odzneli aj dva príspevky zo Slovenska. Prvý predniesol Ladislav Bučko, vedúci Katedry misiológie VŠ sv. Alžbety, na tému Humanitárna a rozvojová činnosť Vysokej školy zdravotníctva a  sociálnej práce sv. Alžbety doma a v zahraničí. Ďalej vystúpil Jozef Matulník, vedúci Katedry sociológie VŠ sv. Alžbety, na tému Vzdelávanie osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku (autor príspevok pripravil v  spolupráci s prezidentkou Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov na Slovensku Máriou Orgonášovou). Spomínaní zástupcovia VŠ sv. Alžbety vystúpili aj na rozprave v  sekcii venovanej aktuálnym problémom inkluzívneho vzdelávania, keďže aj na VŠZSP sv. Alžbety študujú mladí ľudia so zdravotným postihnutím. Referát profesora Matulníka o vzdelávaní zdravotne postihnutých občanov v podmienkach Slovenska odznel v Štátnej dume Ruskej federá- cie vo výbore pre vzdelávanie, ktorý zasadal na druhý deň.

 

Možnosti spolupráce 

Začiatkom mája 2015 navštívila našu Vysokú školu sv. Alžbety v  Bratislave delegácia MGGEU, ktorej účastníkmi boli profesor Vagif Dejruševič Bajramov, rektor univerzity a  docentka Natália Anatolievna Orechovskaja, prorektorka pre vedu a zahraničné vzťahy. Kontakt na našu vysokú školu im poskytol bývalý veľvyslanec Slovenska v  Ruskej federácii pán Jozef Migaš. Účastníci delegácie ocenili humanitárne zameranie našej vysokej školy a  prejavili záujem o ďalšiu spoluprácu. V októbri tohto roka je plánované ďalšie stretnutie zástupcov oboch vysokých škôl v Bratislave, kedy sa spresnia konkrétne kroky vo vzájomnej kooperácii. Predpokladanými témami sú spoločné výskumy, mobilita študentov a pedagógov, ako aj rozšírenie spolupráce na iné odborné slovenské inštitúcie. Autori tohto článku na základe vlastnej skúsenosti pokladajú Moskovskú štátnu humanitárno-ekonomickú univerzitu za výnimočnú vysokoškolskú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá poskytuje ľuďom so zdravotným postihnutím vzdelanie v  mnohých študijných programoch. Naša vysoká škola má bohaté medzinárodné skúsenosti vo vysokoškolskom vzdelávaní, príprave a  manažovaní terénnych humanitárnych a  rozvojových projektov i vo výskumnej a publikačnej činnosti. Preto je nepochybne potrebné vyvinúť čím viac úsilia zameraného na odkrytie vš- etkých možností a ciest vzájomného obohacovania a partnerstva.

 

Ladislav Bučko, Katedra misiológie VŠZSP sv. Alžbety 

Jozef Matulník, Katedra sociológie VŠZSP sv. Alžbety