Ústav zdravotníckych disciplín je súčasťou VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave

Ústav zdravotníckych disciplín je súčasťou VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave
Ústav zdravotníckych disciplín je súčasťou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a bol vytvorený na základe rozhodnutia rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety z mája 2014. Ústav zastrešuje programy, ktoré do mája 2014 zabezpečovala Katedra ošetrovateľstva, Katedra teoretických disciplín, laboratórnych vyšetrovacích metód a zubnej techniky, Katedra verejného zdravotníctva a Katedra ekonomiky a manažmentu v zdravotníctve. Ústav zabezpečuje širokú paletu študijných programov, ktoré umožňujú študentom získať prehľad posledných publikovaných výstupov z rôznych oblastí zdravotníctva.
 
Prax a využívanie najnovších poznatkov z ponúkaných zdravotníckych programov a špecializácií je prioritou pri oslovovaní lektorov, ktorí na ústave prednášajú. Pevne veríme tomu, že jedinou úspešnou a trvalo udržateľnou stratégiou je kontinuálne zlepšovanie kvality našich služieb. Ústav aj preto úspešne testuje nový unikátny online systém vzdelávania, pripravený pre potreby našich študentov.
 
Ústav zdravotníckych disciplín má platné akreditácie na zabezpečovanie nasledujúcich študijných programov:
 
Administrácia vo verejnom zdravotníctve/MHA (Mgr.) v spolupráci s Universityof Scranton, PA, USA v slovenskoma anglickom jazyku
 
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (LVM) (Bc., Mgr.)
 
Ošetrovateľstvo (Bc., Mgr.)
 
Verejné zdravotníctvo (Bc., Mgr.)
 
Zubná technika (Bc.)
 
Zdravotnícky manažment a financovanie, ročné špecializačné štúdium, akreditované Ministerstvom zdravotníctva SR pre absolventov 2.stupňa štúdia v odbore ošetrovateľstvo a LVM
 
Kontakty nájdete na týchto internetových odkazoch (https://www.vssvalzbety.sk/katedry/ustavy/uzd/ alebo https://head.vssvalzbety.sk/kontakt/) alebo sa môžete informovať na Študijnom oddelení vysokej školy (https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/kontakty).
 
 

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA