Ústav sociológie je súčasťou VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave

Ústav sociológie je súčasťou VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave ponúka možnosť štúdia v odbore SOCIOLÓGIA v akreditovanom bakalárskom programe v dennej forme.
 
Sociológia je etablovaný a zároveň dynamicky sa rozvíjajúci spoločensko-vedný odbor zameraný na analýzu aktuálnych spoločenských javov a trendov, realizáciu spoločenských výskumov, s možnosťami (expertného ale aj multidisciplinárneho) uplatnenia absolventov vo verejnej správe ako aj mimovládnej či súkromnej sfére.
 
Študenti získajú poznatky zo sociologickej teórie, metód a techník sociologického výskumu, katolíckej sociálnej náuky, odvetvových sociológií  i príbuzných disciplín, medzi ktoré patrí i demografia, sociálna psychológia, ekumenický rozmer sociálnej etiky, sociálna politika.
 
Študenti získavajú zručnosti v práci so štatistickým softvérom SPSS pre kvantitatívny výskum i s programom Atlas pre kvalitatívny výskum.
 
 
Škola má akreditovaný aj magisterský program Sociológie v dennej forme a oprávnenie v tomto odbore na rigorózne konanie a udelenie titulu PhDr.
 
Okrem toho škola ponúka možnosť:
Využívať najnovšie technologické zariadenia (počítače, tablety) a špecializované programy na analýzu kvantitatívnych a kvalitatívnych dát
- Participovať počas praxe priamo vo výskumných tímoch pri realizácii empirických výskumov katedry
- Využívať služby univerzitnej knižnice
- Využívať univerzitné pastoračné centrum
- Využívať internát vysokej školy
- Čerpať prospechové štipendium
- Čerpať sociálne štipendium
- Pokračovať kontinuálne v nadväzujúcich stupňoch štúdia v spomínanom odbore (Mgr., PhDr.)
 
Viac informácii o podmienkach štúdia nájdete na: https://www.vssvalzbety.sk/katedry/ katedry/katedra-sociologie

 

Študijná referentka:
PhDr. Eva Chovanová,
Palackého č.1,
e-mail: chovanova@vssvalzbety.sk,
tel. číslo: 0911 082 546
 
 
prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD., MPH