Študentská vedecká odborná činnosť v odbore Sociálna práca

Študentská vedecká odborná činnosť v odbore Sociálna práca

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v akademickom roku 2014/2015 organizuje celoslovenské kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ďalej len „ŠVOČ“). XI. ročník ŠVOČ sa bude konať 29.4.2015 v Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami na VŠ ZaSP sv. Alžbety.

 

Čo je ŠVOČ? 

Je jednou z možností vedeckej práce Je jednou z možností vedeckej práce študenta, ktorá je zameraná na vypracovanie odbornej práce študentom v odbore sociálna práca. Študent má možnosť nielen rozvíjať svoj vedecký potenciál, ale zároveň získať nové možnosti, pohľady, vízie spracovávanej problematiky. Prínosom pre študenta je zdokonaľovanie sa v analytickom myslení, ktoré je v oblasti sociálnej práce nevyhnutné.

 

Pridaj sa ku výzve aj Ty!  

ŠVOČ je výzvou pre študentov, ktorí chcú a dokážu prezentovať svoje praktické a odborné skúsenosti v študijnom odbore sociálna práce. Dáva možnosť a priestor vyniknúť vlastnostiam študenta sociálnej práce v precíznosti, dôslednosti, zvládnutia prezentovanej problematiky, ktorú vie obhájiť pri konfrontácii s odborníkmi v danej oblasti.

 

Naša vysoká škola sa v posledných štyroch rokoch pravidelne zúčastňovala na celoslovenských kolách ŠVOČ, ktoré boli organizované nasledujúcimi vysokými školami a univerzitami v Trnave, Sládkovičove, Košiciach a posledný ročník ŠVOČ organizovala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Študenti VŠZa SP sv. Alžbety, denná forma štúdia sociálnej práce prezentovali tieto práce:

– Nadané deti z pohľadu sociálnej práce – Maroš Buberník, ak. rok 2010/2011 

– Riešenie sociálno-patologických javov v školskom prostredí sociálnym pracovní- kom – Karin Handreich, ak. rok 2011/2012 

– Animácia a jej prínos pre sociálnu primárnu prevenciu s deťmi a mládežou – Nikoleta Misková, ak. rok 2012/2013

– Nová sociálna reforma marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku a vplyv náboženstva pri jej riešení – Zuzana Hajdenová, ak. rok 2013/2014.

 

Uvedení študenti pod dohľadom svojich školiteľov priali túto výzvu a úspešne prezentovali samých seba a v neposlednom rade aj VŠZaSP sv. Alžbety, denná forma sociálnej práce v Bratislave. ŠVOČ je pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa v študijnom odbore sociálna práca. Študenti VŠZaSP sv. Alžbety, ktorí máte záujem zapojiť sa do XI. ročníka celoslovenského kola ŠVOČ, prihláste sa na Ústave sociálnej práce – denná forma štúdia alebo cez pedagógov. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke našej vysokej školy.

 

PhDr. Nataša Bujdová, PhD.