Pozvánka

Pozvánka

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a ďalší domáci a zahraniční partneri Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Medzinárodný dialóg o aspektoch sociálnej patológie medzi deťmi, adolescentmi a mladými dospelými SPAY (Social Pathology Among Youth) sociálno-patologické javy súčasnej mládeže.

Dátum konferencie: 23. apríl 2015 

 

Uzávierka prijímania abstraktov: 10. marec 2015 

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko 

 

Kontakt: e-mail: conference.seu@gmail.com, web: www.socworkmeetings.webnode.sk 

 

Odborné sekcie vedeckej konferencie: 

1. Drogová závislosť (látková a nelátková závislosť) 

2. Sekty a okultizmus ako sociálno-patologický jav 

3. Šikanovanie a kyberšikanovanie 

4. Týranie a zneužívanie detí, žien, mužov 

5. Prostitúcia 

6. Problémové správanie detí, záškoláctvo, delikvencia, kriminalita, násilie a agresivita 

7. Šírenie a prevencia HIV a ďalších pohlavných ochorení medzi deťmi a mladými ľuďmi