Linka detskej istoty, predstavenie organizácie

Linka detskej istoty, predstavenie organizácie
Linka detskej istoty (LDI) funguje od roku 1996 ako národný projekt Slovenského výboru (SV) UNICEF. Činnosť LDI vychádza zo základnej vízie a poslania UNICEF, ktorým je ochrana a podpora dodržiavania detských práv, a oblasť záujmu vymedzuje na územie Slovenskej republiky. V roku 2014 vznikla oddelením činností Linky detskej istoty od SV UNICEF samostatná nezisková organizácia - „Linka detskej istoty, n. o.“, do ktorej postupne prechádzajú jednotlivé aktivity Linky detskej istoty - národného projektu SV UNICEF.
 
Pre napĺňanie svojho poslania využíva Linka detskej istoty tri formy aktivít: dištančné poradenstvo, projekty zamerané na podporu detských práv a osobné
intervencie. Dištančné poradenstvo je poskytované non- stop, anonymne, bezplatne, pre územie celej Slovenskej republiky a to na telefónnych číslach 116 111 a 116 000. Jeho cieľovou skupinou sú deti a mladí ľudia. Hlavným cieľom Linky pre deti a mládež (telefónne číslo 116 111) je zabezpečenie komunikačného priestoru a poskytnutie odbornej pomoci a starostlivosti deťom a mladým ľuďom telefonicky, cez chat na www.ldi.sk (každý deň od 16.00 do 23.30) a e-mail potrebujem@pomoc.sk.

 

V rámci Linky pre deti a mládež realizujeme aj Sociálno-právnu poradňu a Rodičovskú linku.
 
Sociálno-právna poradňa poskytuje poradenstvo v sociálno- právnej rovine hlavne pre dospelú populáciu, ktorá koná v prospech dieťaťa. K dispozícii je pravidelne každý štvrtok a sobotu od 13.30 hod. do 19.30 hod. Na Rodičovskej linke poskytujeme poradenstvo pre rodičov, učiteľov a pracovníkov/pracovníčky s deťmi a mládežou, ktorí chcú prekonzultovať výchovné postupy, získať informácie a hlavne spolu s odborníkom/odborníčkou hľadať optimálne riešenie problémov a otázok týkajúcich sa detí. K dispozícii je pravidelne každú stredu od 13.30 hod. do 19.30 hod.
 
Cieľom Linky pre hľadané deti (telefónne číslo 116 000) je pomoc pre deti a mladých ľudí, ktorí z akéhokoľvek dôvodu odišli z domu a hľadať riešenia, ktoré by im umožnili návrat; ako aj pre rodičov, príbuzných a všetkých, ktorí potrebujú informácie alebo pomoc v prípade nezvestnosti dieťaťa.
 
Cieľovou skupinou projektov zameraných na podporu detských práv sú deti ako skupina.
 
Ide o tieto projekty:
1. Hľadané deti – pomoc, prevencia a osveta pri hľadaní nezvestných detí, vytváranie medzisektorovej spolupráce
2. Čítajme si! - čitateľský maratón - kampaň na skvalitnenie trávenia voľného času cez zvýšenie záujmu detí o čítanie
3. Linka detskej istoty za toleranciu! – prevencia a eliminácia netolerantného a diskriminačného správania medzi deťmi
4. Program rozvoja vrstovníckych vzťahov CHIPS – program pre školy pre prevenciu sociálno- patologických fenoménov (šikanovanie a vrstovnícke násilie, diskriminácia, ...)
5. ALERT – spustenie pátračského systému hľadania dieťaťa na území Slovenskej republiky v prepojení na celosvetovú sieť Amber ALERT
6. Pomoc.sk a infoportál Zodpovedne.sk – zvýšenie povedomia pri používaní internetu a informačno-komunikačných technológií
7. ŠIKANOVANIE – včasná prevencia a eliminácia vrstovníckeho šikanovania deťmi a učiteľmi
8. Prevencia a eliminácia násilia na ženách – pomoc a podpora pre ženy a deti ohrozené násilím
Osobné intervencie sú poskytované bezplatne, primárne na území Bratislavského samosprávneho kraja, a to v Ambulantnom krízovom stredisku a Centre výchovy k rodičovským zručnostiam (CVRZ) CESTA. Ambulantné krízové stredisko poskytuje odbornú interdisciplinárnu pomoc v situáciách akútnej krízy a v iných závažných životných situáciách, v ktorých sa dieťa alebo rodič s dieťaťom ocitá. Klienti / klientky sa osobne jednorázovo alebo opakovane zúčastňujú na odborných konzultáciách, diagnostike a poradenstve. Interaktívne sa podieľajú n a riešení svojej nežiadúcej životnej situácie v záujme zdravého vývinu svojich detí. V prevažnej miere sa poskytuje starostlivosť pre celú rodinu resp. pre časť jej členov (jeden rodič a dieťa/deti). Pre získanie objektívneho vhľadu do rodinnej situácie odborníci/odborníčky vyvážene spolupracujú so všetkými zúčastnenými členmi rodiny. V prípade odmietnutia poskytujú naďalej intervencie primárnemu žiadateľovi. Klienti/klientky majú zabezpečený interdisciplinárny prístup k riešeniu predkladaného problému/situácie dieťaťa, detí a rodiny. Najčastejší je dopyt o celú škálu intervencií (poradenstvo, informácie, výklad zákona a právnych úkonov, ...). Poradenstvo „tvárou v tvár“ je, hlavne v štádiu krízy, posilnené dištančnou formou. CVRZ CESTA je odborné pracovisko určené rodinám, rodičom a deťom, ktoré sa ocitli, alebo dlhodobo sú v nepriaznivej životnej situácii, ktorú už nedokážu riešiť vlastnými silami. Je tiež určené pre rodiny, ktorým hrozí vyňatie dieťaťa do ústavnej starostlivosti, alebo ich dieťa do ústavnej starostlivosti už bolo umiestnené. Cieľom programov poskytovaných v CRVZ CESTA je mobilizácia vlastných – prirodzených zdrojov rodiny, zvyšovanie osobnostných kompetencií jej jednotlivých členov. Cieľovou skupinou centra sú rodiny s deťmi do 18 rokov. Rodinám, resp. ich členom, poskytuje CVRZ CESTA základné a špecializované sociálne poradenstvo, sociálnu asistenciu, psychologické poradenstvo, krízovú intervenciu, realizáciu tzv. „asistovaných“ stretnutí rodičov s deťmi, ktoré boli vyňaté do ústavnej starostlivosti, jednorázové aktivity (denný letný tábor, oslava Medzinárodného dňa detí, a pod.) a skupinové aktivity (rodičovská a detská skupina, skupina zameraná na obete násilia páchaného na ženách, program zameraný na nácvik a rozvoj sociálnych zručností). Služby sú cieľovej skupine poskytované ambulantnou formou v priestoroch centra, terénnou formou v rodineprirodzenom prostredí cieľovej skupiny, telefonicky a písomne.
 
Samostatným programom poskytovaným Linkou detskej istoty v rámci osobných intervencií je realizácia Asistovaných kontaktov zameraných na zabezpečenie bezpečného miesta pre dieťa na stretnutie s odlúčeným rodičom.
 
O jednotlivých aktivitách Linky detskej istoty si budete môcť prečítať viac v ďalších číslach časopisu Bonitas.
 
 
Mgr. Michal MILAN
koordinátor CVRZ CESTA
Linky detskej istoty pri SV UNICEF
obrazová príloha © 2014 Slavo Uhrín