Informácie pre uchádzača o štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Informácie pre uchádzača o štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Prijímacie konanie pre I. stupeň (Bc.) stupeň štúdia

1. Podmienky prijatia pre uchádzačov:
 
1. Stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.
2. Vyplnená prihláška na VŠ štúdium (POZOR nové tlačivo: zakúpiť v ŠEVTe, https://www.minedu.sk/odporu-cane -formulare-a-prihlaska-na-vs/) obsahuje:
 
- overenú kópiu maturitného vysvedčenia,
 
Uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2014/2015 doložia overenú kópiu maturitného vysvedčenia a kópiu (neoverenú) koncoročného vysvedčenia zo 4. ročníka dodatočne, najneskôr však v deň určený na zápis na štúdium (§ 58 ods. 1 zák.455/2012 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa zák. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov). Bez odovzdania overenej kópie maturitného vysvedčenia nebude uchádzač zapísaný na štúdium (§ 59 ods. 3 zák. 455/2012 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa zák. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov).
 
- kópie koncoročných vysvedčení za celé štúdium na strednej škole + výpis známok s vyrátaným priemerom v prihláške,
- životopis (podpísaný),
- uchádzač o externú formu štúdia uvedie v prihláške na str. 3 údaje o zamestnaní
- doklad o zaplatení 50 € vkladom na účet,
 
Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania na vysokoškolské štúdium uchádzač zaplatí vkladom na účet VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava číslo: 2626748634/1100, variabilný symbol: dát.narodenia (DDMMRRRR)
 
- IBAN (pre zahraničných študentov): SK02 1100 0000 0026 2674 8634, BIC (SWIFT): TATRSKBX Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
 
- neúplná prihláška na vysokoškolské štúdium nebude akceptovaná!
 
- Prihlášky na vysokoškolské štúdium 1. (Bc.) stupňa zasielajte na adresu:
 
Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety
Študijné oddelenie
Palackého č. 1, P. O. BOX 104
810 00 Bratislava
 
Osobné odovzdanie prihlášky:
 
Podateľňa VŠZaSP sv. Alžbety,
Nám. 1. mája č. 1, Bratislava
 
2. Prečo si vybrať našu VŠ
– možnosť výberu z 82 študijných programov I., II. a III. stupňa štúdia
– 4 programy v anglickom jazyku a nemeckom jazyku, 5 programov zahraničných a 61 vedeckých projektov
– možnosť odbornej praxe pre študentov v 20 krajinách (Keňa, Tanzánia, Uganda, Lesotho, Sudán, Rwanda, Burundi, Etiópia, Kambodža, Vietnam atď.)
– možnosť študovať v Nairobi a Phnom Penh (časť študijného programu v angl. jazyku)
– na škole pôsobí 52 profesorov, 15 DrSc., 10 zahraničných
– od roku 2012 úspešná medzinárodná akreditácia
– počas komplexnej akreditácie bola v roku 2008 zaradená v spoločenských a behaviorálnych vedách v kategórii A- a v lekárskych vedách B+
– minister školstva udelil našej VŠ 3x (2005, 2010, 2012) Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku, 1x Vedec roka, 2x Prestížna organizácia výskumu a vývoja
– vysoká škola v SR s najnižším školným
– v troch nezávislých štatistikách majú absolventi našej VŠ šiestu až ôsmu najnižšiu nezamestnanosť v porovnaní 36 vysokých škôl
– absolventi študijných odborov ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo majú dokonca nezamestnanosť druhú najnižšiu
– hodnotenie zo strany študentov v anonymnom hodnotení študentských ankiet v rozmedzí A- B (4,1 – 4,8)
– VŠ bola prijatá v r. 2007 medzi signatárov Veľkej Charty Bolonskej univerzity
– VŠ bola prijatá v r. 2011 za riadneho člena Európskej asociácie univerzít (EUA)
– možnosť ubytovania – internát 5 min. od železničnej stanice a 10 min. od rektorátu v centre mesta
 
3. Akreditované študijné odbory Sociálna práca (v slov. a angl. jazyku)
– denná a externá forma
– stupeň I. Bc., II. Mgr., III. PhD. 
 
Misijná a charitatívna práca
– denná a externá forma
– stupeň I. Bc., II. Mgr., III. PhD.
 
Psychológia
– denná
– stupeň I. Bc.
 
Sociológia
– denná
– stupeň I. Bc., II. Mgr.
 
Ošetrovateľstvo
– denná a externá forma
– stupeň I. Bc., II. Mgr., III. PhD.
 
Verejné zdravotníctvo (v slov.a angl.jazyku)
– externá forma
– stupeň I. Bc., II. Mgr., III. PhD.
 
Verejné zdravotníctvo (študijný program administrácia vo verejnom zdravotníctve)
– denná forma
– stupeň II. Mgr.
 
Verejné zdravotníctvo (študijný program tropické verejné zdravotníctvo)
– externá forma
– stupeň II. Mgr.
 
Laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
– externá forma
– stupeň I. Bc., II. Mgr., III. PhD.
 
Zubná technika
– denná a externá forma
– stupeň I. Bc.
 
Fyzioterapia
– denná a externá forma
– stupeň I. Bc.
 
Rádiologická technika
– externá forma
– stupeň I. Bc.
 
Špecializačné štúdium
– Zdravotnícky manažment a financovanie
-  Afaziológia
– Neonatológia
– Doplnkové pedagogické štúdium
 
4. Akreditované detašované pracoviská, na ktorých prebieha výučba Sociálna práca: Bratislava (v slov.a angl. jazyku), Nové Zámky, Piešťany,
Prešov, Trstená, Žilina, Příbram, Banská Bystrica, Košice, Michalovce, Skalica, Rožňava, Partizánske, Spišská Nová Ves, Báčsky Petrovec, Dunajská Streda (v slov. a maďarskom jazyku), Nairobi (v angl. jazyku), Phnom Penh (v angl. jazyku)
 
Misijná a charitatívna práca:
Bratislava
 
Ošetrovateľstvo: Bratislava, Nové Zámky, Prešov, Příbram, Skalica, Rožňava
 
Verejné zdravotníctvo: Bratislava, Prešov
 
Verejné zdravotníctvo štud. program: administrácia vo VZ a tropické VZ: Bratislava
 
Psychológia: Bratislava
 
Sociológia: Bratislava
 
Laboratórne a vyšetrovacie metódy: Bratislava, Prešov
 
Zubná technika: Bratislava
 
Fyzioterapia: Bratislava, Weißenfels (v nemeckom jazyku)
 
Rádiologická technika: Prešov
 
 
PhDr. Eva Vršková
Poverená vedením študijného oddelenia