Editorál 5/2015

Editorál 5/2015

Vážení čitatelia! 

Srdečne Vás všetkých pozdravujem pri príležitosti vydania ďalšieho čísla časopisu Vysokej školy sv. Alžbety Bonitas v mene jeho tvorcov. 

 

Prvou adventnou nedeľou sa začal nový cirkevný rok. Znamená to, že sa blížia Vianoce a koniec kalendárneho roka. Končia prednášky a praktické cvičenia a začína príprava na skúšky zimného semestra vysokoškolského roka. V tomto období si ešte intenzívnejšie uvedomujeme plynutie času, ktorý stále neúprosne jednosmerne plynie. Staré odumiera a zaniká a nové sa rodí. Aj náš osobný život je vymeraný časom, aj on plynie jedným smerom. Je to veľmi vhodná príležitosť na spomalenie, zamyslenie, bilancovanie. Prísľub blízkosti Vianoc v spojení s adventom, s dobou prípravy, nám vedome či nevedome priam ponúka, aby sme sa viac snažili nielen perfektne upratať a pripraviť náš príbytok, ale predovšetkým nás samých, naše srdcia a duše, aby sme sa stali hodní privítať narodenie nášho Pána. S týmito úvahami priam „ukážkovo“ korešponduje obsah dnešného čísla časopisu. Jednou z hlavných tém dnešných dní je stále téma utečencov. V tomto čísle zaujme predovš- etkým informácia o podujatí, ktoré sa uskutočnilo 10. novembra na pôde Vysokej školy sv. Alžbety. Jesenná konferencia a integračné fórum 2015 - SPAY - na mimoriadne vážnu tému – Utečenci a migranti, ktorá sa týka nielen celej Európy, ale aj každého z nás. Význam konferencie spočíval predovšetkým v prezentácii objektívnych informácií a faktov o utečencoch, ktoré sa veľmi líšili od propagandy, ktorou politici zaplavovali a stále „kŕmia“ médiá a tie ich ochotne šíria ďalej. Tí, čo vedia o skutočnom stave utečencov v utečeneckých táboroch v Jordánsku, Libanone, Turecku, ako aj o ich strastiplnej ceste do Európy, podávajú svedectvo očitých svedkov utrpenia a biedy týchto ľudí. Je to už klasické, že najviac kritizujú tí, ktorí ani prstom nepohnú pre pomoc biednych tohto sveta. A znova je tu príležitosť pre nás všetkých, urobiť v tomto advente niečo pre seba, niečo v našej príprave na Vianoce, vystúpiť zo zaujatosti svojimi problémami smerom k našim blížnym, ktorí sú biedni, slabí, odkázaní, obrátiť sa k nim s plným záujmom a otvoreným srdcom. Krásnym príkladom a vzorom môže byť v tomto smere pre nás Don Anton Srholec, alebo „don António“ , ako ho mnohí volajú. V našej súčasnej spoločnosti je veľmi vzácne stretnúť človeka, ktorý sa nikdy nestal predstaviteľom toho „stredného“ prúdu v spoločnosti, ale ani v slovenskej cirkvi. Tak v rokoch totalitného režimu, keď bol zatvorený, pracoval v uránových baniach, ani po zmene systému, keď zasa nekonvenoval svojimi názormi a postojmi „oficiálnej“ cirkevnej hierarchii. Napriek tomu nikdy nezatrpkol, nestratil svoj optimizmus, živú vieru, bol vždy tým, ktorý prejavoval vieru nielen rečami, ale predovšetkým skutkami. Svoje skutky napĺňal svojou sociálnou činnosťou a v roku 1992 Anton Srholec založil resocializačné zariadenie pre bezdomovcov RESOTY, v ktorom sa stal láskavým otcom a oporou pre ľudí spoločnosťou odstrčených a zranených. V jeho diele teraz pokračuje Vysoká škola sv. Alžbety. Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. naďalej organizuje zdravotnú a sociálnu pomoc pre utečencov. Spolu so svojimi spolupracovníkmi sa venujú ľuďom, ktorí hladujú, trpia zimou a nedostatkom, chorým, matkám s malými deťmi. Oba uvedené príklady sú praktickou realizáciou poslania, ktoré je spolu s pedagogickou činnosťou hlavným poslaním Vysokej školy sv. Alžbety – pomáhať tam, kde je to potrebné najviac. Čitateľov určite zaujme aj rozhovor s MUDr. Miroslavom Mikolášikom, slovenským europoslancom. Aj on môže byť pre nás príkladom aktívnej práce kresťana, lekára, politika, ktorý sa vo svojej činnosti zameriava predovšetkým na vedu, výskum, pokrok v medicíne. Je predsedom Pracovnej skupiny Európskej ľudovej strany pre bioetiku a ľudskú dôstojnosť, dlhoročne pôsobí aj vo Výbore pre regionálny rozvoj, vďaka nemu Slovensko získalo stovky miliónov na rozvoj regiónov, aktívny je aj vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Obdivuhodne spája v sebe mnoho pozícií a povinností ako kresťan, manžel, otec, politik. Blížia sa Vianoce a my Vám želáme ich požehnané prežitie v radosti, pokoji a láske a do nového roka hojnosť Božieho požehnania, zdravie, lásku. Našej vysokej škole želáme veľa dobrých študentov, pedagógov, kvalitných projektov, úspechov napĺňaní jej poslania. Nášmu časopisu Bonitas schopnosť prinášať aktuálne informácie o živote školy, aktivitách vedeckých, pedagogických, spoločenských, duchovných a veľa spokojných čitateľov. Ďakujeme všetkým, ktorí aktívne prikladajú ruku k  dielu. Vyzývame a  pozývame všetkých prípadných záujemcov, aby sa s nami podelili o svoje vlastné skúsenosti, plány, aktuálne informácie. 

Mgr. Stanislav Špánik, PhD. šéfredaktor