Poslanie časopisu

Poslanie časopisu

 
Poslaním časopisu BONITAS je vytvoriť slobodný publikačný priestor pre pedagógov a študentov VŠZaSP sv. Alžbety. Pri tvorbe kladieme dôraz predovšetkým na zrozumiteľnosť a dostupnosť odborných textov, prinášame sumár aktuálnych informácií a zaujímavostí zo života školy i aktuálny prehľad aktivít našich i zahraničných študentov.
V časopise sú publikované originálne práce, diskusné príspevky, odborné príspevky a iné informácie relevantné pre oblasť sociálnej práce. Časopis BONITAS okrem iného poskytuje možnosť dialógu medzi reprezentantmi školy, študentmi, či zahraničnými študentmi a vytvára tak dostupnú základňu pre ich kvalitné štúdium.
Možnosť publikovať majú nielen skúsení odborní autori a osobnosti školy, ale aj študenti, ktorí svojim autorstvom prispievajú k zrozumiteľnosti a originalite časopisu.
 

The commitment

 
The commitment of BONITAS journal is to create a free publishing space for the pedagogues and students of SEU. By the process of making the journal up, we impose an accent especially on comprehensibility and availability of the scientific articles. We bring the summary of information about current and interesting activities from the “real” life of the school and also a brief list of activities Slovak and our foreign students as well.In this journal are published original works, discussion reports, scientific contributions and other information relevant to “sphere” of the social work. Beside this, the journal BONITAS creates opportunity for dialogue between the school representatives, students, foreign students and makes the available base for their studies to be in high quality.It generate the chance for publishing not only for experienced professional authors and members of school capacities, but also for students, who then help to create understandable and original journal through their contributions.