Študijné odbory v akademickom roku 2015/2016

24.02.2015 23:09

– Sociálna práca 

– Misijná a charitatívna práca 

– Ošetrovateľstvo 

– Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

– Verejné zdravotníctvo 

– Zubná technika 

– Psychológia 

– Sociológia

– Fyzioterapia

– Rádiologická technika 

 

Podrobnejšie informácie tu!

 

Podmienky prijatia na Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

1. Stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. 

2. Vyplnená prihláška na VŠ štúdium (POZOR nové tlačivo: zakúpiť v ŠEVTe alebo stiahnuť tu

 

Uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2014/2015 doložia overenú kópiu maturitného vysvedčenia a kópiu (neoverenú) koncoročného vysvedčenia zo 4. ročníka dodatočne, najneskôr však v deň určený na zápis na štúdium (§ 58 ods. 1 zák.455/2012 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa zák. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov). Bez odovzdania overenej kópie maturitného vysvedčenia nebude uchádzač zapísaný na štúdium (§ 59 ods. 3 zák.455/2012 Z.z., kt. sa mení a dopĺňa zák. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov). 

 

– kópie (neoverené) koncoročných vysvedčení za celé štúdium na strednej škole + výpis známok s vyrátaným priemerom v prihláške, 

– životopis (podpísaný), 

– uchádzač o externú formu štúdia uvedie v prihláške na str. 3 údaje o zamestnaní, 

– doklad o  zaplatení vkladom na účet. Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania na vysokoškolské štúdium uchádzač zaplatí vkladom na účet VŠZaSP sv.Alžbety, Bratislava číslo: 2626748634/1100, variabilný symbol: RODNÉ ČÍSLO 

– IBAN (pre zahraničných študentov): SK02 1100 0000 0026 2674 8634, Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, 

– neúplnú prihlášku na VŠ štúdium a staré tlačivo prihlášky nebudeme akceptovať!

 

Prihlášky na vysokoškolské štúdium 1. (Bc.) stupňa zasielajte na adresu: 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Študijné oddelenie Palackého č. 1, 

P. O. BOX 104 810 00 Bratislava 

 

Osobné odovzdanie prihlášky: 

Podateľňa VŠZaSP sv. Alžbety, 

Nám. 1. mája č. 1, Bratislava 

 

Podrobnejšie informácie na: https://www.vssvalzbety.sk/